جدید ترین مقالات توسعه فردی

برای یک مدیر موفق شدن توسعه فردی را از کجا شروع کنیم؟ کدام مهارت ها را برای بهبود زندگی شغلی و حرفه ای خود بیاموزیم؟ همه این ها سوالاتی است که در مسیر موفقیت شغلی از خود می پرسیم.

مجموعه مهارت هایی که به بهبود زندگی شخصی و حرفه ای منجر می شود، مهارت های توسعه فردی (Individual Development) گفته می شود. در مجموعه مقالات توسعه فردی سیم بیزینس به شما گفته میشود برای پیشرفت شغلی، ثروت آفرینی و یک مدیر موفق بودن، توسعه فردی را از کجا شروع کنید و کدام مهارت ها را بیاموزید.